Hlavní podmínky oddlužení (neboli osobního bankrotu) stanovené insolvenčním zákonem.
Pokud si nejste jisti, zda podmínky pro oddlužení splňujete, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme na bezplatné lince 800 888 781.

1. Podmínka oddlužení – bezchybný návrh na povolení oddlužení


Aby mohl soud o Vašem oddlužení rozhodovat, je třeba zahájit tzv. insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh musí jednak obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti, být srozumitelný a určitý, jednak k němu musí být připojeny zákonem i soudy požadované přílohy. Advokátní kancelář AK Kubíček pro Vás takový návrh na povolení oddlužení i se všemi přílohami vypracuje. Kontaktujte nás.

2. Podmínka oddlužení – nacházet se v tzv. úpadku nebo hrozícím úpadku


Pojem „úpadek“ je v insolvenčním zákoně popsán takto:

  • dlužník má více věřitelů (tedy minimálně dva),
  • dlužník má alespoň dva své dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti,
  • dlužník své dluhy není schopen plnit (nachází se v platební neschopnosti).

Pojem „hrozící úpadek“ je v insolvenčním zákoně popsán takto:

  • Se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Z hlediska této podmínky oddlužení je bohužel možné se setkat s několika špatnými informacemi. Především není nutné mít všechny své dluhy 30 dnů po splatnosti. O oddlužení lze požádat i v případě, kdy své dluhy zatím splácíte, avšak splátky jsou tak vysoké, že je nemůžete do budoucna zvládnout - jedná se o výše popsaný stav tzv. „hrozícího úpadku". Proto i v takovém případě můžete žádat o osobní bankrot a nemusíte zbytečně čekat. Čím dříve zahájíte kroky k oddlužení, tím nižší dluhy budete platit.

3. Podmínka oddlužení – schopnost zaplatit alespoň 30 % dluhů


Pro splnění této podmínky oddlužení je třeba, aby dlužník:

  • Buď měl příjem v odpovídající výši - mzdu, plat, příjem z podnikání, odměnu z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, důchod (jakýkoliv), mateřskou, rodičovskou, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, rentu, výsluhový příspěvek, příjem z pronájmu atd. Pokud je příjem příliš nízký nebo dokonce žádný, lze oddlužení splácet také pomocí příspěvku třetí osoby, a to tzv. darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu.
  • Nebo vlastnil majetek v odpovídající hodnotě – např. nemovitost, vozidlo, spoření, hodnotný movitý majetek, cenné papíry, podíl ve společnosti atd.

30 % z celkové výše dluhů je minimální hranice, kterou musí dlužník v oddlužení uhradit. Pokud však tuto podmínku nesplňuje, je možné věřitele požádat, zda by souhlasili s tím, že v oddlužení obdrží méně.

4. Podmínka oddlužení - nesledovat oddlužením nepoctivý záměr


Tato podmínka oddlužení se vždy posuzuje podle konkrétních okolností případu. Za nepoctivý záměr může být považováno např. jednání, kterým se dlužník snaží úmyslně poškodit své věřitele, páchá trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy, vyvádí nebo zatajuje hodnotnější majetek apod. Pokud se obáváte, že by soud mohl při posuzování Vašeho oddlužení dojít k závěru, že oddlužením sledujete nepoctivý záměr, je vždy lepší se předem poradit s odborníkem. Naši advokáti jsou Vám k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

5. Podmínka oddlužení – věřitelé dluhů z podnikání nesmí s oddlužením nesouhlasit


Pokud máte dluhy z podnikání, mají věřitelé těchto dluhů právo vyslovit s Vaším oddlužením nesouhlas, jehož důsledkem je neschválení oddlužení. K tomu je třeba uvést, že pokud se věřitel dluhu z Vašeho podnikání k oddlužení nevyjádří, což je poměrně časté, považuje se jeho mlčení za souhlas s oddlužením. Často proto dluhy z podnikání nepředstavují z hlediska oddlužení problém. Dluh z podnikání pak oddlužení nebrání ani v případě, když už dlužník v minulosti konkursem prošel, nebo se jedná o dluh, který je zajištěný majetkem (např. nemovitostí, vozidlem apod.).

6. Podmínka oddlužení – plnění povinností v průběhu řízení


Skutečnost, že splňujete všechny výše uvedené podmínky pro oddlužení, ještě sama o sobě neznamená, že oddlužením úspěšně projdete. Dlužník musí v průběhu oddlužení plnit celou řadu povinností. Některé stanovuje zákon, jiné jsou požadovány soudy. Pokud dlužník své povinnosti v oddlužení plní nedbale či lehkomyslně, je to důvod k neschválení oddlužení, stejně jako ke zrušení oddlužení již schváleného. Naše společnost poskytuje komplexní poradenství v celém průběhu oddlužení, tudíž vždy dohlédneme, aby nedošlo k tomu, že nějakou povinnost nesplníte a oddlužení Vám kvůli tomu nevyjde. Pomáhat Vám budeme po celou dobu oddlužení.

Nejste si jistí, zda podmínky oddlužení splňujete? Kontaktujte nás! Naši odborníci Vám rádi poradí!

Kontaktujte nás

volejte zdarma:   800 888 781
prozvoňte/sms:   775 877 912
vyplňte poptávkový formulář 
pište info@oddluzeni-online.cz

Přijedeme k Vám, nebo vy k nám

na bezplatné konzultaci zjistíme vstupní informace pro detailní finanční analýzu

Navrhneme postup

pro zjištění nejvhodnějšího způsobu oddlužení Vás povedeme krok za krokem 

Volba řešení

Pomůžeme Vám s realizací nejvhodnějšího způsobu oddlužení přes AK Kubíček

Poradci oddlužení-online působí na celém území ČR

Volejte a pište - rádi poradíme i Vám.

Mrkněte na náš nový Blog